Лизинги

  •  

ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ БЕЗ ОПЦИЯ

 

Финансовият лизинг без опция е подходящ за клиенти, които желаят да придобият автомобила си след изтичане на лизинговия период.

Някои от основните предимства включват:

 • Ликвидност на плащанията - Вместо да се влага еднократно значителна сума в закупуването на автомобил, клиентът плаща месечни вноски, които може да намали като плати по-висока първоначална вноска в началото на договора. С всяка вноска се погасява част от стойността на автомобила и се доближавате до крайната цел.
 • Дългосрочен актив - веднага след приемо - предаване на автомобила на клиента се издава фактура за цялата покупната цена на автомобила, като лизингополучателят следва да заплати ДДС по тази фактура веднага след издаването й, а данъчната основа на фактурата се погасява на части съгласно погасителния план. Върху лихвата не се начислява ДДС. Автомобилът, обект на лизинг, остава собственост на лизингодателя и се регистира на негово име. След неговото приемо - предаване се завежда в активите на лизингополучателя и се амортизира при него.
 • Няма остатъчна стойност в края на лизинговия период.

 

ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ С ОПЦИЯ

 

Финансовият лизинг с опция представлява финансиране с остатъчна стойност. Остатъчната стойност съответства на очакваната пазарна стойност към края на лизнговия договор и се определя още в началото му въз основа на времето на ползване на автомобила и допустимия пробег. След изтичане на лизнговия период, клиентът решава дали да заплати тази стойност и да придобие автомобила или да го върне на лизингодателя.

Някои от основните предимства включват:

 • Първоначално определяне на параметрите - Клиентът определя  годишния пробег и срока на изплащане който е оптимален за него (максимално до 5 години), като по този начин влияе върху размера на месечната лизингова вноска.
 • По-ниски месечни разходи - благодарение на остатъчната стойност клиентът плаща значително по-ниска месечна вноска.
 • Лесно планиране на разходите –  клиентът знае още в самото начало на договора каква ще е остатъчната стойност на автомобила в края на лизинговия период. По този начин лесно може да планира своите бъдещи разходи.
 • Отворен избор в края на договора – клиентът сам решава в края на лизинговия период какво иска да направи с автомобила: да го върне и да закупи нов или да заплати остатъчната стойност и да  придобие собствеността върху него.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

 • Изготвяне на пълномощно за всеки един от водачите на автомобила
 • Брандиране на автомобилите