Изчисляване на лихвен процент

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С настоящата Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за лизингови договори, сключвани с физически лица (Методиката) се уреждат начинът за определяне на референтен лихвен процент на ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД и редът за последваща промяна в стойността му.

Методиката е приложима за договори за лизинг с променлив лихвен процент на физически лица, които са потребители по смисъла на Закона за потребителския кредит (ЗПК).

За целите на настоящата методика:

1. Лихвен процент по лизингов договор е лихвеният процент, изразен като фиксиран или като променлив процент, който се прилага на годишна основа към главницата по лизинговия договор.

2. Променлив лихвен процент по лизингов договор е лихвеният процент, предвиден в клауза на лизинговия договор, по силата на която Лизингодателят и потребителят уговарят, че приложимият към договора за лизинг лихвен процент се формира като сбор от лихвена база (референтен лихвен процент) и фиксирана надбавка.

3. Референтен лихвен процент е променлива компонента, наричана още лихвена база, използвана като основа за изчисляване на приложимия към договора променлив лихвен процент и представлява пазарен индекс или индикатор, или комбинация от тях, съгласно изрично посоченото в договора. Пазарният индекс е „бенчмарк за лихвен процент“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) No 596/2014.

4. Фиксираната надбавка отчита размера на риска, който Лизингодателят поема при сключване на лизинговия договор. Надбавката е записана в договора за лизинг и не може да бъде променяна едностранно за целия срок на договора. При формиране на фиксираната надбавка се вземат предвид елементи като:

  • кредитоспособност на потребителя;
  • обезпеченост на сделката;
  • срок на лизинговия договор;
  • рискът от непогасяване на задълженията по лизинговия договор;
  • други фактори, като например, но не изчерпателно изброени – промяна в регулаторните изисквания, цена на привлечения ресурс и други.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

За референтен лихвен процент на ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД се определя 3-месечен индекс на междубанков пазар EURIBOR за лизингови договори в евро.

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ПРОМЯНА НА ПРОМЕНЛИВ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

Променливият лихвен процент се изчислява по формулата:

референтен лихвен процент + фиксирана надбавка

Размерът на периодичните лизингови вноски ще се актуализира, както следва:

1/ Регулярна актуализация - на всеки три месеца, съответно на 01 януари, 01 април, 01 юли и 01 октомври, като приложимият за преизчислението на лизинговите вноски референтен лихвен процент е тримесечният EURIBOR, обявен на страниците на общодостъпни водещи финансови сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu, два работни дни преди началото на съответното тримесечие. Актуализацията е валидна за тези периодични лизингови вноски, за които начисляваната лихва е за лихвени периоди с падеж считано от началото на съответното тримесечие, като разликата в дължимата лихва по първата вноска, за която е валидно преизчислението ще бъде отразена като корекция (положителна/отрицателна) във фактурите за втория падежен период след промяната на референтния лихвен процент. Референтният лихвен процент може да бъде единствено положителна стойност. В случай, че към датата на определяне на променливия лихвен процент, референтният лихвен процент е с отрицателна стойност, то ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД приема, че стойността на референтния лихвен процент е „0“ (нула).

2/ Междинна актуализация при съществена промяна - в случай че, на 1-во число на всеки месец в рамките на текущото тримесечие се установи, че референтният лихвен процент се е променил с повече от 0.2 процентни пункта спрямо ефективната дата на влизане в сила на приложимия EURIBOR (посочен по-горе), „ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ” ЕАД ще преизчисли дължимите лихви по остатъчната неизплатена главница по всички лизингови договори, сключени при условията на променлив лихвен процент, като промените ще влязат в сила от месеца на промяната.

За договори, сключени преди 01.08.2022 г. (датата на влизане в сила на промените в настоящата методика) се прилагат лихвените условия и методиката за изчисляване на референтен лихвен процент, валидни към датата на договора.

За договорите, сключени след 01.08.2022 г., се прилага валидният от началото на съответното тримесечие 3-месечен EURIBOR след последната Регулярна актуализация, освен в случите на настъпила Междинна актуализация при съществена промяна преди датата на сключване на съответния договор.

При промяна на референтния лихвен процент, ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД уведомява клиентите си на Интернет страницата си www.leasing.sfa.bg, или с включването на актуализирания размер в съответните фактури, а ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заплаща без възражения актуализираните периодични лизингови вноски.

При обективна невъзможност за получаване на котировки за използваният индекс - EURIBOR, за референтен лихвен процент по лизинговите договори, ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД прилага план за действие, изготвен съгласно чл.28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 от 8 юни 2016г. По своя преценка ще определи друг индекс/индикатор/бенчмарк, публикуван/и от БНБ и/или Националния статистически институт, включен в регистъра от Регламент (ЕС) 2016/1011, които се използват за референтен лихвен процент по смисъла на ЗПК или ЗКНИП и с характеристики, които не се отклоняват съществено от него. Ако това не е възможно, се запазва последната използвана стойност на референтния лихвен процент. ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД ще уведоми физическите лица за промените в договора за лизинг по реда на ЗПК и ЗКНИП.

Настоящата Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за лизингови договори на физически лица – потребители е приета с решение на Съвета на директорите на ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД с Протокол No 025 / 21.05.2019 г., в сила считано от 01.06.2019 г.; променена от 01.08.2022г. Тази Методика се използва само за договори за лизинг с променлив лихвен процент, сключени след 01.06.2019г. Оповестява се на Интернет страницата www.leasing.sfa.bg. Всяка промяна в нея се публикува на Интернет страницата www.leasing.sfa.bg. и се прилага само по нови договори за лизинг, считано от датата на промяната ѝ.

Стойност на лихвения индекс EURIBOR, приложим по договори за финансов лизинг с променлив лихвен процент за периода 01.04.2024г. – 30.06.2024г. стойност стойност съгласно методиката
тримесечен EURIBOR към 28.03.2024 3.892% 3.892%